Sign The Guestbook:


Reply to:

10/09/2019 polyaenfow said:

ÐаждÑй, кÑо ÑÑалкивалÑÑ Ñ Ð¾ÑкÑÑÑием магазина, каÑе или дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½ÑÑ Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ð¹, знаеÑ, как ÑÑжело подбиÑаÑÑ Ð¿ÐµÑÑонал. ЧÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑкономиÑÑ Ñвое вÑÐµÐ¼Ñ Ð¸ Ñвои неÑвÑ, пÑоÑÑо обÑаÑиÑеÑÑ Ð·Ð° помоÑÑÑ Ðº компании https://hr-metod.com СпеÑиалиÑÑÑ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñом квалиÑиÑиÑованного пеÑÑонала, коÑоÑÑй бÑÐ´ÐµÑ ÑооÑвеÑÑÑвоваÑÑ Ð²Ñем ÐаÑим ÑÑебованиÑм. Таким обÑазом, Ðам не пÑидеÑÑÑ Ð¿ÑоводиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво ÑобеÑедований â за ÐÐ°Ñ ÑÑо ÑделаÑÑ ÑпеÑиалÑно обÑÑеннÑе и подгоÑовленнÑе лÑди.


your email address: (not shared publicly)
your name / nick:
message:
enter text:
captcha »